Amazon EKS on AWS Fargate Now Generally Available | Amazon Web Services

Amazon EKS on AWS Fargate Now Generally Available | Amazon Web Services
Starting today, you can start using Amazon Elastic Kubernetes Service to run Kubernetes pods on AWS Fargate . Amazon EKS and Fargate make it straightforward to…